• VEDTEKTER DALSBRÅTEN BARNEHAGE

  10/04/2015

  edf40wrjww2utHPContent:FullText  VEDTEKTER DALSBRÅTEN BARNEHAGE SA

  Innholdsfortegnelse

  Vedtekter for DALSBRÅTEN BARNEHAGE SA med andelskapital

  1    Navn og forretningssted

  2    Formål

  3    Andelshavere

  4    Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld

  5    Årsmøte2

  6    Årsmøtets oppgaver

  7    Avstemningsregler for årsmøtet.
  Protokoll

  8    Ekstraordinært årsmøte

  9    Styret

  10     Valgkomite

  11      Daglig leder (Styrer

  12     Foreldreråd og samarbeidsutvalg

  13     Bruk av årsoverskuddet
  14     Oppløsning og avvikling

  Vedtekter
  for Dalsbråten Barnehage
  i henhold til Barnehageloven

  15     Eierforhold

  16     Formål

  17     Opptaksmyndighet

  18     Opptakskrets og opptakskriterier

  19       Permisjon

  20     Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

  21     Fastsettelse av foreldrebetalingen

  22     Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved    hovedopptak

  23     Leke- og oppholdsareal

  25     Betaling

  24     Åpningstid og ferie

  25     Vilkår for kommunal støtte

  26     HMS


  Vedtekter for andelslaget Dalsbråten Barnehage SA

  1     Navn
  og forretningssted
          

  Andelslagets navn er Dalsbråten Barnehage SA. Dalsbråten Barnehage SA liggeri Ringerike kommune. Barnehagen er organisert som et andelslag med vekslendekapital og medlemstall.

  2     Formål

  Andelslaget formål er å eie og drive barnehage i Ringerike til beste for
  andelslagets barn. Virksomheten har et ideelt formål. Formålet er ikke
  kapitalavkastning til andelshaverne, da avkastningen blir stående i
  virksomheten. Virskomheten skal drives i samsvar med de til en hver tid
  gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

   3     Andelshavere

  Andelslaget er
  åpent for foreldre/foresatte som har plass i barnehagen. Når foreldre/foresatte
  har akseptert tilbud om plass plikter de å kjøpe en andel for hver plass som er
  akseptert.

  Hver andel lyder på kr 2000,-. Andelsinnskuddet forrentes ikke. Andelen kan overdras mellom foreldre/foresatte som har felles barn. Slik overdragelse skal meddeles daglig leder skriftlig.

  Andeler og andelskapital kan skifte, men det kan ikke utstedes eller tegnes flere andeler enn det er plasser i barnehagen. Det er anledning til å kjøpe flere andeler. Hver andelgir rett til plass for ett barn i barnehagen, såfremt forpliktelsene overfor andelslaget er oppfylt. Andelsinnskuddet skal være betalt før andelshaver kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass. Andelen utbetales til andelshaveren senest 30 dager etter endt oppsigelsestid. Skyldig foreldrebetaling kan trekkes fra før utbetaling.

  4     Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.

  Andelslaget er et eget rettssubjekt med begrenset ansvar for gjeld. Det
  enkelte andelshaver har ikke ansvar for andelslagets økonomiske forpliktelser
  utover verdien av innbetalt andel.

  5     Årsmøte

  Årsmøtet er andelslagets øverste organ. 
  Ordinært årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Årsmøtet
  innkalles skriftlig av styret med minst 14 dagers varsel til de som er
  registrert med stemmerett per 15. februar. Saksliste skal legges ved
  innkallingen.

  Innmelding av saker varsles ved oppslag minst 6 uker før årsmøte. Frist
  for komme med forslag til saker er 4 uker før årsmøte.

  På årsmøtet behandles kun forslag som er oppført på sakslista.

  Alle andelshavere har møterett til årsmøtet. Andelshavere kan være
  representert ved fullmakt.

  På årsmøtet skal det føres frammøteprotokoll som skal underskrives av 2
  valgte andelshavere.


  6 Årsmøtets oppgaver

  Styret foretar innkalling til årsmøtet og fastsetter sakslisten som blant
  annet skal inneholde

  1     
  Valg av to andelshavere til å underskrive protokollen

  2     
  Styrets årsmelding.
   3     
  Godkjennelse av regnskap.

  4     
  Orientering om budsjett

              5 Eventuelle forslag til vedtektsendringer.

             6  Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

  7     
  Eventuelt forslag om oppløsning.

  8     
  Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

  9     
  Ved valg av revisor, skal dette gjøres av årsmøte.

  10   
  Valg av valgkomite.

   Årsmøtet ledes av styreleder. Daglig leder er referent.

  7     Avstemningsregler for årsmøtet.

  Hver andel har en stemme.

  En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
  Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
  Vedtektsendringer som innebærer

  1.          vesentlige endringer av andelslaget formålsbestemmelse

  2.         mer tyngende heftelsesregler for medlemmene

  3.         skjerpelse i plikten til å gjøre innskudd i samvirkelaget

  4.         innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerpelse av slik plikt, eller

  5.         avgrensninger i retten
  til å tre ut
  krever tilslutning fra minst 4/5 av de stemmene som er avgitt.

  Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være
  tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Fullmaktsstemmer kan gis.
  Ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen skal legge frem
  skiftlig og datert fullmakt.


  8     Ekstraordinært årsmøte
  Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når enten
  styreleder eller minst halvparten av styret krever det. Det samme gjelder dersom
  minst en tiendedel av andelshaverne krever det. Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel. Sakspapirene skal beskrive
  saksforholdet og gjengi forslag til vedtak. Det skal også informeres om hvem
  som har krevd møtet avholdt.


  9    Styret
  Andelslaget ledes av styret, som er andelslagets høyeste myndighet mellom
  årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og
  har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

  Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

  Styrets sammensetning:

  Styret skal bestå av 5 medlemmer.  En styreleder og styremedlemmer.

  Styremedlemmer velges for en periode på 2 år om gangen. Det skal
  tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid. Det velges en vararepresentant til styret, annet hvert år. Daglig leder er fast sekretær for styret.

  Styreleder velges av årsmøtet.
  Styremøter avholdes etter innkalling fra styrets leder, eller dersom minst
  halvparten av styret krever det.


  Styrets arbeidsform:
  Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret.
  Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker.
  Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med
  nødvendig frist.


  Styret
  skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan
  forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder
  skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet
  behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.


   Daglig leder har rett til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.


  Styret
  er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er tilstede eller er
  med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle
  styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i
  behandlingen av saken.

  En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i
  behandlingen av en sak, har stemt for. Ved
  stemmelikhet gjelder det som styreleder har stemt for. Er ikke styreleder
  tilstede, gjelder hans fullmakt eller det som møteleder har stemt for.

  Det skal føres referat over styremøtene. Referatet skal minst angi tid og sted,
  deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er
  enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i referatet.
  Referatet skal underskrives av styrets leder. Protokollen er tilgjengelig kun for styrets medlemmer, daglig leder og de
  personer styret gir tilgang.


  Styrets arbeidsoppgaver:

  ·      Styret skal sørge for at andelslagets formål blir realisert.

  ·      Styret har ansvar for barnehagens økonomi og bemanning.    Styret har    ansvaret for å fastsette budsjettet og å orientere om budsjettet på årsmøtet.

  ·       Styret velger
  regnskapsfører. Styret har ansvar for en betryggende regnskapsførsel, og at
  regnskapet, sammen med styrets beretning, skal forelegges årsmøtet.

  ·       Styret skal fastsette størrelsen på oppholdsbetalingen, gebyr for manglende henting av barn, og gebyr for manglende dugnad.
  ·       Styret ansetter daglig leder.
  ·      Andelslaget forpliktes utad av styret ved underskrift av
  styrets leder og daglig leder i fellesskap.

  ·      Styret beslutter eventuell eksklusjon av andelshavere.
  ·       Styret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.
  ·       Styret skal utarbeide en styreinstruks.

  Inntil 2 valgte representanter fra de ansatte kan delta
  på styremøte som observatører.


  10   Valgkomite 

  Valgkomiteen skal bestå av 2 medlemmer, og velges for 1 år av årsmøte.
  Komiteen skal også avgi innstillingen direkte overfor årsmøtet.


  Komiteens
  innstilling skal omfatte forslag til valg av styremedlemmer, samt
  vararepresentanter og ny valgkomite. Årsmøtet kan vedta en instruks om
  arbeidsformen til valgkomiteen.


  11   Daglig leder
  Barnehagens daglig leder ansettes av styret. Daglig leder er barnehagens
  daglige administrative og pedagogiske leder. Daglig leder har ansvar for at
  barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og
  forskrifter.


  Daglig leder står for den daglige ledelse av andelslagets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter andelslagets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.


  Daglig leder skal sørge for at andelslagets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.


  Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker.


  12   Foreldreråd og samarbeidsutvalg
  Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og
  samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens
  ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og
  lokalsamfunnet.


  Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
  Foreldrerådet velger 5 foreldrerepresentanter og 3 varamedlemmer  (1-2 representanter fra
  hver avdeling og 3 vararepresentanter ,1 fra hver avdeling) til  FAU/SU. Dette skjer på foreldremøte på høsten,


  13 Bruk av årsoverskuddet

  Årsoverskuddet skal godskrives egenkapitalen i andelslaget.


  14 Oppløsning og avvikling

  Oppløsning av andelslaget kan bare behandles på årsmøte, og med det samme
  flertall som gjelder for vedtektsendringer. Når vedtak om oppløsning er fattet,
  skal årsmøtet velge et avviklingsstyre som erstatter styret og daglig leder. Valget
  gjelder på ubestemt tid med en oppsigelsesfrist for medlemmene på 3 måneder.


  Ved oppløsning skal andelslagets formue – etter gjeldsavleggelse og
  utbetaling av andelsinnskudd – tilfalle private barnehageformål i Ringerike
  Kommune.


  Etter avsluttet utdeling skal avviklingsstyret legge frem revidert
  oppgjør for årsmøtet. Når oppgjøret er godkjent, skal det meldes til
  Foretaksregistret at foretaket er endelig oppløst.


  Vedtekter for Dalsbråten
  Barnehage i henhold til Barnehageloven § 7


  15         Eierforhold


  Barnehagens eier er Dalsbråten Barnehage SA.

  16   Formål
  Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og
  aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.


  Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover,
  forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens
  pedagogiske virksomhet.
    

  17   Opptaksmyndighet
  Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen.

  Styret kan endre denne bestemmelsen.

  18   Opptakskrets og opptakskriterier


  Barnehagens opptakskrets er i hovedsak barn bosatt i Ringerike Kommune og nærliggende kommuner.
  Barn som er tildelt fast plass, får som utgangspunkt beholde plassen til
  utgangen av barnehageåret (14. august) det år barnet fyller 6 år. Unntak kan blant annet tenkes i tilfeller hvor avtalen om
  barnehageplass er misligholdt.  


  Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:
  A)  
  Iht. barnehageloven § 13 har barn med nedsatt
  funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om
  barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved
  opptak i barnehage.

  B)   
  Dalsbråten Borettslag disponerer fem (5) plasser (en
  plass under 3 år, fire plasser over 3 år ). Barnehagen må ha mottatt søknaden
  innen 1.mars, ellers bortfaller kravet.

  C)   
  Barn til fast ansatte i barnehagen.
  D)   
  Søsken til barn som har plass i barnehagen.
  E)   
  Barn som står på barnehagens venteliste.

  Styret kan endre denne bestemmelsen.


  19   Permisjon
  Søknad om permisjon fra plassen må sendes daglig leder 3 måneder for permisjon forventes å tre i kraft. Daglig leder er gitt myndighet til å avgjøre søknadene.
  Permisjon kan kun besluttes for inntil 12 måneder av gangen.


  20  Opptaksperiode og oppsigelsesfrist
  Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet
  opptaksprosess. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom
  samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og
  tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad i
  henhold til barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess.


  Oppsigelsestid på barnehageplassen er 3 måneder fra oppsigelsesdato. Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftelig.  

  Dersom et barn skal slutte i perioden 15.mai – 14.august gjelder egne bestemmelser.


  Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 15. februar medfører en plikt til å betale foreldrebetaling ut barnehageåret (14.august). Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden kan foreldrebetalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

  Styret kan endre denne bestemmelsen.

  21   Fastsettelse av foreldrebetalingen
  Foreldrebetalingen i barnehagen fastsettes av styret.
  Ved mislighold av foreldrebetaling kan styret bestemme at andelshaveren mister retten til barnehageplassen og at andelsinnskuddet holdes tilbake.

  22   Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak
  Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

  Utenom hovedopptak kan bare søkere til
  barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage
  dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og
  barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om
  barneverntjenester. 


  Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen
  og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg
  til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages
  over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning,
  løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet
  seg kunnskap om avgjørelsen.


  Reglene for
  klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage,
  (forskrift 2005-12-16 nr. 1477)


  23   Leke- og oppholdsareal

  Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m² leke- og
  oppholdsareal pr. barn over 3 år, og 5,5 m² for barn under 3 år.


  Styret kan endre denne bestemmelsen.

  24   Foreldrebetaling
  Styret i Dalsbråten Barnehage fastsetter
  til enhver tid gjeldene betalingssatser innenfor gjeldene lover og regler


   Ved mislighold av foreldrebetalingen kan styret bestemme at andelshaveren mister rettten til barnehageplass. Styret kan også bestemme at andelsinnskudd holdes tilbakeholdes
   

  25  Åpningstid og ferie

  Barnehagen er åpen fra kl. 07.30 til kl. 17.00 mandag til fredag.

  I romjulen og mandag -tirsdag før påskelanghelgen er barnehagens
  åpningstid fra kl 8.00 til kl. 16.00


  Barnehagen holdes stengt julaften (24. desember) og nyttårsaften (31.
  desember), samt på onsdag før skjærtorsdag. 

  I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 kurs- og
  planleggingsdager. Barnehagen skal gi beskjed om når barnehagen er stengt i god
  tid.


  Barnehageåret starter 15.august. Alle barn i barnehagen skal ha 4 ukers
  ferie i løpet av barnehageåret.

  Foreldrene skal innen 30.april gi skriftelig beskjed om når barnet skal
  ha ferie


  Styret kan endre denne bestemmelsen.


  26   Dugnad
  Andelshavere forplikter seg til å delta på 2 dugnader i løpet av barnehageåret.

  Styre- og FAU medlemmer kan fritas fra dugnadsplikt.

  Hvis noen andelseiere av spesielle årsaker ikke kan møte på dugnad går det an å søke om fritak fra dugnadsplikten
  mot en betaling på 400,- kroner per dugnad
  .

  Styret kan endre denne bestemmelsen

  27   Helse-miljø-sikkerhet
  Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter. Det vises til programvaren/permen x for dokumentasjon av barnehagens internkontrollsystem. Styret kan endre denne bestemmelsen.