Dalsbråten Barnehage SA
 
 
   
Tel: 32128240 -   Carl Platous gate 5, 3511  Hønefoss 
 
Forsiden
Ledig stilling
Vedtekter
Søknadskjema
Våre visjoner
Et Sunt alternativ
Dokumentmappe
Bildegalleri
   
 
846777 sidevisninger

VÅRE VISJONER OG MÅL

VISJONEN TIL DALSBRÅTEN BARNEHAGE ER Å:        

GI BARN EN TRYGG, RAUS OG GLAD BARNEHAGEHVERDAG

Trygghet er grunnleggende for barnas trivsel, og glade barn er fornøyde barn. Vår hovedoppgave er å gi barna omsorg, gleder og kunnskaper - gjennom lek, læring og aktiviteter.

En forutsetning for at barna skal bli trygge og glade er at foreldre og personalet samarbeider, gir hverandre gjensidig informasjon om barnet og har tillitt til hverandre. En viktig grunntanke for oss alle er å tenke at det vi gjør skal være til barnas beste.

 Gjennom hverdagsaktiviteter, turer, lek og ulike aktiviteter håper vi å gi barna:

Sosiale og språklige ferdigheter                               

Omsorg                                                  S-O-L

Lek og læring

Mål:

- UTVIKLE SOSIALE OG SPRÅKLIGE FERDIGHETER

For å oppnå dette må vi jobbe bevisst med:

- at barna blir trygge på seg selv og sin egen verdi

- at barna tar kontakt med hverandre på en positiv måte.( hjelpe, snakke, lytte, dele, vise omsorg )

- at barna utvikler empati ovenfor andre.

- at personalet er bevist sin rolle som modeller og veileder for barna.

 STEG-FOR-STEG, TRAS og SNAKKEPAKKEN er viktige arbeidsmetoder for oss i å utvikling gode sosiale og språklige ferdigheter.

Mål:

- AT BARNA OPPLEVER OMSORG OG FØLER SEG VERDSATT.

Omsorg handler om:

- at hvert barn blir sett og anerkjent for den de er. 

- at barna har et fang å sitte på og ei hånd å holde i.

- at barna blir kjent med sine følelser.

 ” Det er mye læring i god omsorg ”

MÅl:

- AT BARNA SKAL UTVIKLE SEG/LÆRE GJENNOM LEK OG AKTIVITETER.

I lek og aktiviteter skal det legges til rette for:

- at barna opplever lyst, glede og humor.

- at barna får utfordringer og nye erfaringer.

- at barna får utvikle og styrke sin egen identitet og selvfølelse.

 Lek og samvær med andre barn er en viktig del av barnas hverdag. I lek tilegner barna seg kunnskap, utvikler fantasi og har det gøy. De voksnes rolle når barna leker blir å være tilstede, oppmuntre og tilrettelegge for at den gode leken får grobunn.

 VI I BARNEHAGEN

Rammeplan er et viktig verktøy for oss.Gjennom den forplikter oss til:

- å jobbe aktivt med de ulike fagområdene.

- ta barneperspektivet. Det vil si at vi er åpne for barns innspill, bekrefter barnet, at vi har evne til innlevelse, er tolerante ovenfor barns utspill og at vi lar oss påvirke. Barnemøte, samtaler, intervjuer er sentrale utgangspunkt for å sikre barns rett til medvirkning i barnehagens daglige virksomhet.

- samarbeide med skolen, barnevernet, pedagogisk-psykologisk tjeneste mfl. for at barna skal få et mest mulig helhetlig tilbud.

- planlegge, dokumentere og vurdere virksomheten sammen, med barna og foreldrene.

- være gode rollemodeller for hverandre og barna.

- ha det gøy og glede oss sammen med barna

 

 

 


( 16/01/2018 )
 
 

Logg inn for å se alt innhold:
Skriv passord:Send e-post hvis problemer